Artikel 1 – Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door TrendymetHout.com  (hierna: genoemd opdrachtnemer) afgesloten (leverings) overeenkomsten. Afwijkende bedingen binden opdrachtnemer slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
1.2. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 2 - Aanbiedingen en offertes
2.1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2. Opdrachtgever kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van ) de offertes of aanbiedingen, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 - Annulering en teruggave
3.1. Indien de koper de opdracht aan opdrachtnemer annuleert, is hij verplicht opdrachtnemer schadeloos te stellen door betaling van de door opdrachtnemer reeds gemaakte kosten (waaronder begrepen maar niet uitsluitend: inkoop van materialen en werkloon).
3.2. Zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer mogen de goederen niet aan opdrachtnemer teruggestuurd worden. Eventuele kosten en risico van retourzending komen voor rekening van de koper.
3.3. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien:
- De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
3.4. Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade.

Artikel 4 – Prijzen en prijswijzigingen

4.1. Indien niet anders is overeengekomen of uitdrukkelijk vermeld gelden de prijzen inclusief BTW. Prijswijzigingen en typfouten zijn voorbehouden. Prijzen zijn exclusief transportkosten tenzij is aangegeven dat deze inclusief zijn.
4. 2. Indien de koper na het sluiten van de overeenkomst bijzondere wensen schriftelijk kenbaar maakt ter zake van verpakking, wijze of termijn van aflevering en opdrachtnemer aan die wensen voldoet na schriftelijk

akkoord, dan komende daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de koper.
4.3. Iedere na de datum van de offerte of prijsopgave van opdrachtnemer optredende of doorwerkende verhoging van enige de kostprijs beïnvloedende prijsfactor geeft opdrachtnemer tot aan de datum van het tekenen van de orderbevestiging door de koper het recht de met opdrachtnemer overeengekomen prijs van de door haar te leveren goederen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften. Nieuwe prijzen zullen worden meegedeeld aan koper.
4.4. Iedere na de datum van ontvangst van de door koper ontvangen orderbevestiging van opdrachtnemer optredende of doorwerkende verhoging van enige de kostprijs beïnvloedende prijsfactor betrekking hebbende op de voor productie noodzakelijke grondstoffen geeft opdrachtnemer het recht de met opdrachtnemer overeengekomen prijs van de door haar te leveren eindproducten dienovereenkomstig redelijkerwijs te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften. Dit artikel betreft uitsluitend inkoopsprijzen van grondstoffen betrokken van derden waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 5-Betaling en Eigendomsvoorbehoud
5.1. Betaling van de koopprijs is verschuldigd netto contant bij aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van de koopprijs te verlangen bij orders die een bedrag van €250-, overstijgen. Voor alle opdrachten dient 10% van de totale som te worden voldaan bij het aangaan van de overeenkomst, de resterende 90% bij levering. 5.2 Zakelijke kopers kunnen in overleg met en uitsluitend na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer goederen geleverd krijgen met een factuur, te voldoen strikt binnen de op factuur vermeldde termijn na levering met, indien van toepassing, aftrek van de eventuele verlangde aanbetalingen die dan reeds voldaan dienen te zijn.
5.3.. Alle door gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de koper alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is
5.4. Voor het geval opdrachtnemer eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 6 – Levering
1. De levertijd gaat in na ontvangst van de aanbetaling.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het wettelijk bepaald dat de koper de koop kosteloos en zonder ingebrekestelling mag ontbinden indien niet geleverd wordt binnen 30 dagen. Uitzonderingen hierop kunnen zijn in geval van grote opdrachten of piekseizoen drukte. In geval de levertijd afwijkt van de standaard wordt opdrachtgever hier schriftelijk van op de hoogte gesteld bij de opdrachtbevestiging.
3. Als moment van levering en moment waarop risico van de goederen overgaat naar koper geldt het moment waarop de te leveren goederen de fabriek of het kantoor of terrein van opdrachtnemer op weg naar de koper hebben verlaten of anderszins door opdrachtnemer aan de koper zijn verzonden of verstrekt.

Artikel 7 - Garanties en aansprakelijkheid
7.1. Opdrachtnemer garandeert gedurende zes maanden de kwaliteit van de door opdrachtnemer geleverde en geproduceerde goederen.
7.2. Opdrachtnemer mag verlangen dat het defecte product voor rekening en risico van de koper aan opdrachtnemer wordt teruggezonden teneinde opdrachtnemer in staat te stellen haar garantieverplichtingen na te komen. Verzending van het opnieuw afgestelde, gerepareerde of vervangende product aan de koper komt voor rekening van de opdrachtnemer.
7.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, de koper of derden aan de goederen wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken worden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze worden ver- of bewerkt op een ander dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, extreme regenval of temperaturen), werking van het hout, krimpen en uitzetten, vooral voor steigerhout meubelen welke binnen geplaatst worden, et cetera.

Artikel 8 – Wijzigingen
8.1. Aangezien het beleid van opdrachtnemer gericht is op voortdurende verbetering van haar goederen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor haar modellen te wijzigen, wanneer zij zulks gerechtvaardigd of noodzakelijk acht. opdrachtnemer is niet gehouden precies hetzelfde model te leveren in geval van bijbestellingen van goederen. Tevens kunnen wijzigingen worden doorgevoerd in een lopende opdracht wanneer opdrachtnemer dit noodzakelijk acht voorverbetering van het product.

Artikel 9 – Overmacht
9.1. Indien opdrachtnemer door overmacht niet kan leveren, d.w.z. elke omstandigheid welke opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden toegerekend, zoals stakingen, natuurgeweld of doordat de leverancier van opdrachtnemer het desbetreffende (half)fabrikaat niet of niet langer levert, dan wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden indien de toestand van overmacht blijvend is. Daaronder begrepen overmacht die tijdelijk is doch waarvan vast staat dat die langer is dan 60 dagen zal duren of welke in feite langer dan 60 dagen heeft geduurd.
9.2. In andere gevallen van tijdelijke overmacht (waaronder begrepen arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer) blijft de overeenkomst van kracht doch worden de verplichtingen van partijen opgeschort totdat de toestand van overmacht ophoudt te bestaan.
9.3. Voorzoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijkeovereenkomst.

Artikel 10 - Toepasselijk recht
10.1. Op alle overeenkomsten tussen koper en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Algemene voorwaarden Trendy met Hout  (Januari, 2017)